Program AQUARIUS

Program Zarządzania Gospodarką Wodną i Ściekową AQUARIUS_2.0 jest pierwszym specjalistycznym programem do zarządzania tą sferą ochrony środowiska, który monitoruje, przypomina i aktywnie kontroluje wszystkie niezbędne obszary gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie. Dostępne raporty i szereg funkcji ostrzegających i przypominających dają nieograniczone możliwości kontrolne i sprawozdawcze, które wynikają bezpośrednio z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Wodne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Sekcje programu

 • Ewidencja podmiotów korzystających ze środowiska.
 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych.
 • Ewidencja pojedynczych systemów oczyszczania ścieków.
 • Ewidencja i sprawozdania podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe.
 • Ewidencja podmiotów ponoszących opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji.
 • Ewidencja stref ochrony pośredniej ujęć wody.
 • Ewidencja studni prywatnych.
 • Bilansowanie zużycia wody.

Opłata za korzystanie z programu AQUARIUS 2.0

Abonament miesięczny

od 400 zł/miesięcznie
wdrożenie - 0 zł
szkolenie pracowników – 0 zł
utrzymanie baz danych (1 GB pamięci) – 0 zł
aktualizacje – 0 zł
wsparcie – 0 zł

Dzięki systemowi będą Państwo mogli między innymi:

 • sprawnie przeprowadzić inwentaryzację terenów uszczelnionych
 • wykazać kto podlega opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji wraz z określeniem kwoty do zapłaty
 • kontrolować częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
 • kontrolować szczelność zbiorników bezodpływowych
 • porównywać zużycie wody z wywozem ścieków deklarowanym przez mieszkańca oraz sprawozdaniem firmy opróżniającej
 • kontrolować kto i ile wywiózł osadów z przydomowych systemów oczyszczania ścieków
 • kontrolować czy pobierane próbki ścieków z PSOŚ spełniają normy określone w rozporządzeniu

Funkcje Programu AQUARIUS:

 • Dostęp do danych z każdego urządzenia: komputera, tabletu, smartfona
 • Nieograniczony dostęp do systemu dla dowolnej liczby pracowników Gminy przez całą dobę.
 • Dostęp do systemu z pozycji: mieszkaniec (indywidualne konto)
 • Możliwość składania sprawozdań, ankiet i wymaganych dokumentów przez internet
 • Monitorowanie i ostrzeganie przed nieprawidłowościami w zakresie usuwania nieczystości (automatyczny alert)
 • Przypominanie mieszkańcom o obowiązkach związanych z wywozem nieczystości (automatyczny mailing)
 • Generowanie raportów w zakresach wymaganych w sprawozdawczości oraz kontrolach WIOŚ
 • Przechowywanie danych na zabezpieczonych serwerach
 • Przechowywanie danych archiwalnych zawierających informacje o wszystkich zmianach
 • Koszty serwerów i utrzymania GB danych po stronie AWOŚ
 • System dostępny jest z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej: Explorer, Chrome, Firefox, Opera

Informujemy i kontrolujemy, a przez to zapobiegamy i ograniczamy niepożądane działania chroniąc środowisko naturalne.