Jak wykazały kontrole NIK i WIOŚ nadzór gmin nad sposobem odprowadzania przez mieszkańców nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych tzw. szamb oraz funkcjonowaniem pojedynczych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni) był nieprawidłowy i nieskuteczny. Zatrważające podejście niezauważania problemu doprowadzi w konsekwencji do tego, że woda w ujęciach nie nadawać się będzie do spożycia przez mieszkańców. Już dzisiaj w wyniku kontroli NIK (R/16/003) w województwie lubuskim wskazano, że na 20 skontrolowanych gmin i przedsiębiorstw wodociągowych we wszystkich stwierdzono, że średnio przez ponad miesiąc posiadało problemy z zachowaniem odpowiednich parametrów wody. Najczęściej stwierdzano występowanie groźnych bakterii grupy coli, których pochodzenie jest jasne – przenikanie ścieków bytowych z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych do ziemi i powolne przesączanie się do ujęć wód podziemnych. Nierzadko słowo nieszczelne powinno zostać zastąpione stwierdzeniem: nie miało dna…

a tak poza tym:

  • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, art. 3
  • Ustawa Prawo wodne, art. 120-142
  • Ustawa Prawo Budowlane, art. 62 ust 1pkt. 1 lit. B
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002, art. 35
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.11.2014, art. 5 ust 2 pkt. 1 i 2