W dobie szybkich zmian legislacyjnych każda Gmina, aby dobrze funkcjonować musi w maksymalny sposób wykorzystać posiadany potencjał. Czasami występujące problemy przekraczają zakres możliwości ich rozwiązania przez pracowników urzędu lub też stanowią one zbyt duże, dodatkowe obciążenie.

Zwykle Wójtowie i Burmistrzowie otrzymują informacje o sytuacji dotyczącej realizacji działań w ochronie środowiska w okresach kwartalnych czy też rocznych, z opóźnieniem wynikającym z przyjętego systemu sprawozdawczości. Często niesie to za sobą określone konsekwencje związane z niespełnianiem obowiązków wynikających z przepisów prawa, co może doprowadzić do kar finansowych nakładanych przez WIOŚ na gminą, ale także często na Wójta czy też Burmistrza jako organu nadzoru. Planując rozwój gminy warto czasami zastanowić się jak zaplanować budowę kolektorów i jaki system wybrać, aby był on użyteczny także za 20 lat. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego konsultanta, który doradzi jak usprawnić obecny system, dostosować go do wymogów prawnych i w efekcie w większym zakresie chronić środowisko naturalne.

AWOŚ oferuje Państwu pomoc profesjonalnego zespołu specjalistów, dysponującego wieloletnim doświadczeniem, który jest w stanie profesjonalnie wykonać dla Państwa ekspertyzy opinie i analizy stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie, zweryfikować dokumentację projektową pod kątem zastosowanych rozwiązań technologicznych, zweryfikować obszary i granicę aglomeracji, opracować analizy, studia wykonalności, plany rozwoju aglomeracji czy też strategie rozwoju, przeprowadzić szkolenia i spotkania informacyjne dla radnych, sołtysów bądź mieszkańców i wiele innych.