System AQUARIUS

Program Zarządzania Gospodarką Wodną i Ściekową AQUARIUS_2.0 jest pierwszym specjalistycznym programem do zarządzania tą sferą ochrony środowiska, który monitoruje, przypomina i aktywnie kontroluje wszystkie niezbędne obszary gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie.

Doradztwo, ekspertyzy, opinie

W dobie szybkich zmian legislacyjnych każda Gmina, aby dobrze funkcjonować musi w maksymalny sposób wykorzystać posiadany potencjał. Czasami występujące problemy przekraczają zakres możliwości ich rozwiązania przez pracowników urzędu lub też stanowią one zbyt duże, dodatkowe obciążenie.

Programy, raporty

Długofalowe planowanie rozwoju gminy ma istotne znaczenie dla ukierunkowania bieżącej działalności jej samorządu, instytucji i organizacji gospodarczych. By rozwiązywać zaistniałe problemy ekologiczne, społeczne, gospodarcze i techniczne, niezbędne jest właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów.

Analizy ryzyka ujęć wody, strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody

Kontrola NIK w zakresie ochrony jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia wskazała, że działania realizowane przez gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe nie gwarantują należytej ochrony jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Stwierdzono liczne nieprawidłowości m.in. w zakresie niewystępowania właścicieli ujęć wód o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej, nieuwzględnienia ujęć wód i ich stref ochronnych w dokumentach planistycznych przyjmowanych przez gminy, a także nieprowadzenia przez gminy kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych. Kontrola wykazała, że ponad 40% wójtów i burmistrzów nie informowało mieszkańców gminy o jakości wody, w sposób wymagany przepisami prawa.

Weryfikacja granic i obszarów aglomeracji w ramach KPOŚK

Ustawa Prawo Wodne w art. 92 nakłada na Gminę obowiązek co 2 lata przeglądu obszarów i granic aglomeracji i w razie konieczności zmianę jej obszarów i granic. Prawidłowo wyznaczony obszar i granice aglomeracji warunkują możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej na jej terenie oraz możliwość wywiązania się Polski ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczania ścieków komunalnych.

Dokumentacja planistyczna w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Dotychczasowy brak analizy przyczynowo – skutkowej skutkował wyznaczaniem obszaru i granic aglomeracji i określaniem przebiegu kolektorów niekoniecznie według determinantów ekonomicznych i technicznych. W rezultacie koncentracja mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej z każdym sprawozdaniem KPOŚK jest coraz gorsza. Na mapach obrazujących obszary koncentracji, samorządy nie umieszczają terenów powodziowych, osuwiskowych i ochrony środowiskowej zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Brak jest również wyraźnie zaznaczanych obszarów o 1 % spadku terenu w kierunku oczyszczalni zbiorowej.