Długofalowe planowanie rozwoju gminy ma istotne znaczenie dla ukierunkowania bieżącej działalności jej samorządu, instytucji i organizacji gospodarczych. By rozwiązywać zaistniałe problemy ekologiczne, społeczne, gospodarcze i techniczne, niezbędne jest właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów. Rozwój wszystkich tych sfer gospodarowania przy poszanowaniu środowiska naturalnego, daje gwarancje pełnego rozwoju gminy, przyjaznego środowisku i ludziom.

By sprostać temu zadaniu proponujemy Państwu przygotowanie dokumentów planistycznych. Nasze bogate doświadczenie pozwala przyspieszyć pracę i doprowadzić w krótkim okresie do przyjęcia Dokumentu przez odpowiednie władze.

Przygotowujemy i aktualizujemy:

  • Program Ochrony Środowiska, wymagany ustawą Prawo Ochrony Środowiska art.14 ust.2, art.17, art.18 – aktualizacja wymagana co 4 lata
  • Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska, wymagany ustawą Prawo Ochrony Środowiska art. 18, ust. 2 i 3 (co 2 lata)
  • Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – wymagane ustawą o samorządzie gminnym art.7, ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne.
  • Program Rewitalizacji zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji z dnia 09.10.2015r. lub Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju z dnia 03.07.2015r.
  • Program Rozwoju Gminy, wymagany ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art. 15 do 19
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, wymagana ustawą o pomocy społecznej art.17 – aktualizacja wymagana co 4 lata

Jedno zawsze warto pamiętać: najistotniejszą cechą rozwoju jest ciągła zmiana…