Ustawa Prawo Wodne w art. 92 nakłada na Gminę obowiązek co 2 lata przeglądu obszarów i granic aglomeracji i w razie konieczności zmianę jej obszarów i granic. Prawidłowo wyznaczony obszar i granice aglomeracji warunkują możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej na jej terenie oraz możliwość wywiązania się Polski ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczania ścieków komunalnych.

W związku z faktem występowania wielu błędów w dotychczas wyznaczanych aglomeracjach wynikających między innymi z dołączania kolejnych obszarów proponujemy:

  • Weryfikację zgodności aglomeracji z zapisami ww. Dyrektywy, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
  • Wyznaczenie lub aktualizację wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji.